Important


El club exigeix ser conscient de la normativa interna de l’entitat, un cop es signa la fitxa federativa, tant en el cas de ser menor, per part del tutor i representant legal, com del jugador.


L’Escola de Futbol Gironès Sàbat no té l’obligació de tramitar cartes de llibertat federatives a jugadors durant el transcurs de la temporada, entén que el compromís està signat i és una falta de respecte als companys i a l’escola.