Faltes greus


Són faltes greus:

Les faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i partits.


La reiterada i contínua falta de respecte cap a companys, entrenadors, àrbitres, contraris, públic o qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat.


Causar per ús indegut danys greus a objectes o dependència del Club: material, roba, etc.


No acudir a una convocatòria d’un equip de qualsevol categoria quan el jugador no pertanyi a la mateixa, però que per causes especials i justificades, sigui necessària la seva presència.


L’agressió física greu a membres del Club, companys, àrbitres, rivals, públic, etc.


Reiterades faltes lleus en una mateixa temporada.


Actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.


Targeta vermella injustificada, hàbits higiènics inadequats.


Altres que el Club consideri com a greus.


Falta de respecte o desconsideració cap a algun dels companys, entrenador, àrbitre, contraris, públic o qualsevol persona relacionada amb l’activitat.