Codi Intern

Normativa Interna Jugadors de l’Escola Futbol Gironès-Sàbat

Important


El club exigeix ser conscient de la normativa interna de l’entitat, un cop es signa la fitxa federativa, tant en el cas de ser menor, per part del tutor i representant legal, com del jugador.


L’Escola de Futbol Gironès Sàbat no té l’obligació de tramitar cartes de llibertat federatives a jugadors durant el transcurs de la temporada, entén que el compromís està signat i és una falta de respecte als companys i a l’escola.

 

Faltes lleus


Són faltes lleus:
 

Les faltes injustificades de puntualitat.


Les faltes injustificades, no reiterades d’assistència a entrenaments i partits.


L’actitud passiva en entrenaments i partits.


Vestimenta inadequada en representació oficial del Club.


Mas ús del material o instal•lacions del Club.


Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa no greus.


Targetes grogues injustificades, hàbits higiènics inadequats.


Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.


Qualsevol consulta amb el responsable de coordinació ha de ser amb cita prèva demanada a secretaria en l’horari establert.

 

Faltes greus


Són faltes greus:

Les faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i partits.


La reiterada i contínua falta de respecte cap a companys, entrenadors, àrbitres, contraris, públic o qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat.


Causar per ús indegut danys greus a objectes o dependència del Club: material, roba, etc.


No acudir a una convocatòria d’un equip de qualsevol categoria quan el jugador no pertanyi a la mateixa, però que per causes especials i justificades, sigui necessària la seva presència.


L’agressió física greu a membres del Club, companys, àrbitres, rivals, públic, etc.


Reiterades faltes lleus en una mateixa temporada.


Actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.


Targeta vermella injustificada, hàbits higiènics inadequats.


Altres que el Club consideri com a greus.


Falta de respecte o desconsideració cap a algun dels companys, entrenador, àrbitre, contraris, públic o qualsevol persona relacionada amb l’activitat.

 

Faltes molt greus


Són faltes molt greus:

Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra membres del Club o altres en deteriorament de la imatge del Club.


L’agressió física molt greu.


L’acumulació de 2 o 3 faltes greus.


Targeta vermella injustificada (agressió), hàbits higiènics inadequats.


Altres que el Club consideri com a molt greus, no especificades en la normativa.